Speciaal

Algemene leveringsvoorwaarden


Definities :

Opdrachtnemer : “Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV)”

Opdrachtgever : Rechtspersoon welke opdracht geeft voor het verlenen van diensten en leveringen door “Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV)”

Partijen : Opdrachtgever en opdrachtnemer worden tezamen “partijen” genoemd.
Toepasselijkheid :
Op alle offertes, diensten en leveringen van opdrachtnemer zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de opdrachtnemer alleen bindend en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Offertes :
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien blijkt dat bij aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft opdrachtnemer het recht de prijzen hierover aan te passen.
Opdrachten en orders
Opdrachten en orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging, door de uitvoering van de opdracht en/of order door opdrachtnemer.

Wijziging opdracht :
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten zijn verbonden als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Levertijd van goederen :
De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door opdrachtnemer wordt ontvangen.
Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Leveringen :
Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de onderstaande betalingsvoorwaarden. Geleverde artikelen en goederen blijven eigendom van Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) tot het volledige gefactureerde bedrag is voldaan. Bestellingen geplaatst door opdrachtgever via een website van de Stichting LPEV, worden eerst dan afgezonden naar opdrachtgever indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
Na ontvangst van betalingen van de door opdrachtgever bestelde goederen worden de goederen afgezonden door de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

Risico’s en transport :
Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

Kwaliteit eisen en garantie :
Voor zover niet schriftelijk is overgekomen garandeert opdrachtnemer dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd.

Prijzen :
De prijzen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte cq. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

Betalingsvoorwaarden :
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de dan ter zake opgemaakte factuur te zijn voldaan op de op de factuur vermelde girorekening onder vermelding van factuurdatum en factuurnummer. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalings termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer vanaf het einde van deze betalingstermijn genoodzaakt om wettelijke rente over het uitstaande gefactureerde bedrag door te berekenen aan opdrachtgever indien -na een betalingsherinnering- het gefactureerde bedrag niet aan opdrachtnemer is voldaan alsmede administratiekosten. Administratiekosten worden berekend voor de betalingsherinnering en voor betalingsaanmaningen. Deze administratiekosten komen bovenop het factuurbedrag. Indien de betaling 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning uitblijft wordt de inning van de factuur inclusief administratiekosten uitbesteed aan een incassobureau. Alle incasso kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Boekingen van cursussen :
Na het boeken van een of meerdere cursussen, nemen wij contact met u op om de details te bespreken, bijvoorbeeld zaken zoals de te gebruiken lesruimte en audio-visuele mogelijkheden.

Klachten procedure :
De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) kent een klachtenprocedure welke bindend is voor partijen ingeval van een geschil over geleverde diensten en/of goederen.

Uitsluitingen :
Nederlands recht is van toetassing.
Een schriftelijke order bevestiging wordt door beide partijen getekend, waarmee de opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de hierboven genoemde “Algemene Voorwaarden” en hiermee accoord gaat. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.


Spijkenisse, mei 2017